Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Założeniem przedsięwzięcia jest szeroka kampania społeczna, będąca  prologiem do dalszej inicjatywy mającej na celu promowanie świadomości zawodowej w oparciu o specyfikę rynku pracy na podwalinie badań. Wg dostępnych analiz, dostrzega się brak informacji zawodowej wśród dzieci, co w rezultacie przekłada się na przypadkowe wybory ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Taka sytuacja prowadzi do pogłębiania się bezrobocia strukturalnego, charakteryzującego się głównie tym, ze umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia potencjalnych pracowników nie odpowiadają potrzebom rynku. To również wynik badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Fundacji POLPROM, pracującej nad  rekomendacjami dla skutecznej aktywizacji śląskiej młodzieży. Fundacja TEANO czynnie współuczestniczy w konsultacjach i opracowaniach badawczych, prowadząc własne badania w ww. zakresie

Poprzez zainicjowane przedsięwzięcie fundacja chce promować kierunki techniczne, ścisłe. Główną ideą jest popularyzowanie nauki w sposób przemyślany i logiczny – stąd potrzeba ukazania ścieżki od edukacji do rynku pracy.

Cel realizacji zadania:

Promowanie świadomości zawodowej i niwelowanie bezrobocia strukturalnego poprzez stymulowanie rozwoju młodego pokolenia oraz propagowanie kultury innowacyjności na podstawie badań rynku pracy.

Cele szczegółowe:

1) Doradztwo zawodowe na wczesnych etapach edukacji;

2) Rozbudzanie  ciekawości poznawczej dzieci;

3)Stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;

4)Inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji; propagowanie kultury innowacyjności;

5)Zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

6)Integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich –przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki;

7) Zapoczątkowanie inicjatywy dot. Centrum Edukacyjno-Doradczego, przy wsparciu Akademii Khana;

8) Inicjowanie partnerstw lokalnych do dalszych przedsięwzięć;

9) Ukazanie Żor, jako miasta wspierającego rozwój młodych pokoleń w sposób przemyślany i kompatybilny z rynkiem pracy.

GENEZA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Z perspektywy m.in. lokalnego rynku pracy dostrzega się pogłębiającą rozbieżność między podażą i popytem na pracę. Barometr zawodów wskazuje na  zawody deficytowe i nadwyżkowe, które dość precyzyjnie określają potrzeby rynku. Na podstawie badań jakościowych, w tym wywiadu pogłębionego wśród lokalnej społeczności okazuje się, że wybory zawodowe są zdeterminowane znajomością konkretnych branż, sugestią rodziców, przypadkowością i stygmatyzacją uczelni wyższych. Po przeprowadzeniu ankiet on-line  okazuje się, że społeczeństwo lokalne jest zainteresowane inicjatywą wychodzenia poza podstawę programową i realizowaniem przedsięwzięć na rzecz edukacji zawodowej. Ponadto społeczność lokalna, na podstawie zainicjowanej partycypacji społecznej sama zgłosiła pomysły na ww. działania. Program był konsultowany z JST (w tym szczególnie Powiatowym Urzędem Pracy, szkołami), NGO (stowarzyszeniami działającymi na terenie Żor) oraz podmiotami prywatnymi działającymi na rzecz edukacji.

Do planowania przedsięwzięcia zaproszono wszystkie szkoły z terenu Żor. Kilka szkół zaangażowało się w „burzę mózgów” dostarczając cennych informacji na temat potrzeb i poziomu świadomości uczniów dot. nauki.

Podjęto współpracę z publicznymi uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym. Dzięki temu doradztwo zawodowe scala teorię i praktykę, dostarczając realnej wiedzy na temat przyszłej uczelni.

Analizując lokalny rynek pracy dostrzega się również deficyt konkretnych kwalifikacji. Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, Zorską Izbą Gospodarczą i innymi instytucjami działającymi w obszarze rynku pracy – można zauważyć pogłębiający się chaos informacyjny oraz brak przemyślanej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Akcja ma na celu dostarczenie rzetelnej informacji na temat możliwości edukacyjnych i rozwoju zawodowego, uwzględniając jeden z ważniejszych czynników motywacyjnych – pasję.

Projekt jest kompatybilny z działaniami podejmowanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierającego idee popularyzacji nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży.

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęła Festiwal Nauki i Techniki – Żory 2017 patronatem honorowym.

Pan Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego objął patronatem honorowym wydarzenie Festiwal Nauki i Techniki – Żory 2017.  

Pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty objął patronatem honorowym wydarzenie Festiwal Nauki i Techniki – Żory 2017.  

Przystąpiono do Porozumienia instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji

Współorganizatorzy: Fundacja TEANO, Miasto Żory, Miejski Ośrodek Kultury, Powiatowy Urząd Pracy.

Partnerzy: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy,  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie, Klub Małego Odkrywcy pod patronatem Centrum Nauki Kopernik, Akademia Nauki i Rozwoju, KSSE, Fundacja Edukacja dla Przyszłości, Fabryka Naukowców, Manufaktura Naukowców, KhanAcademy po polsku, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr”,  CKZIU, Żorska Izba Gospodarcza, Laboratorium Pana Korka, patroni medialni. Lista nie jest zamknięta!

KONTAKT:

Irena Przeliorz     irena@mok.zory.pl

Natalia Figiel        natfig@poczta.onet.pl

lub przez formularz zgłoszeniowy

Reklamy